à®®ுà®´ுக்க à®®ுà®´ுக்க ஆக்ஷன் படமாக à®0à;°ுவ&#3‰06;கிய&#3007®à®°ுக்குà®®் இப்படம் வருà®®் செà®®்ப்டம்பர் à®®ாதம் திà®°ைக்கு வருகிறது. (டிஎன்எஸ்)ஈரோடு அண்ணாவில் à®°ிலிஸ்